Què significa...?

Hem trobat 1 resultats relacionats amb Estalvi net.

  • Estalvi net

    La magnitud de l'estalvi és un indicador de la situació financera de l'entitat local, de la capacitat de poder atendre al seu venciment la càrrega financera de l'endeutament. Es calcula de la forma següent: suma dels ingressos liquidats corresponents a impostos, taxes i preus públics, transferències corrents i ingressos patrimonials menys les despeses relatives a personal, béns corrents i serveis i transferències corrents (no es tenen en compte les despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals). A aquest resultat se li ha de restar l'anualitat teòrica d'amortització corresponent als préstecs concertats a llarg termini i als avals a tercers pendents de reemborsar.